Maklumat Peribadi Anggota Baru ASPA
Maklumat Insurans
Ya    Tidak
Maklumat Majikan
Maklumat Lokasi Keanggotaan
Maklumat Lain
Ya    Tidak
Ya    Tidak
  Adakah anda sebelum ini pernah ditangkap atau didakwa di mahkamah kerana melakukan sebarang jenayah di Malaysia/luar negara? 
  Saya mengaku semua maklumat yang diberikan dalam dokumen adalah betul dan benar mengikut pengetahuan dan kepercayaan saya. Saya faham bahawa sebarang kenyataan yang palsu atau keterangan yang ditinggalkan dengan sengaja boleh menyebabkan saya tidak layak untuk dilantik atau pun tindakan tatatertib boleh diambil terhadap saya kelak, termasuklah penggantungan tugas, penamatan perkhidmatan berdasarkan Arahan atau Pekeliling yang berkuatkuasa.